Království-tianDe.cz

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky obchodu Království tianDe

I.

Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném na adrese www.kralovstvi-tiande.cz  (dále též uváděno jen jako „eshop“, „web“ nebo „webové rozhraní“) společností Diamond Plus s.r.o., IČ : 06642144. Uplatní se i pro nákup - uzavření kupní smlouvy s využitím telefonického hovoru.

2.  Nákup v eshopu probíhá na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Jde-li o digitální obsah (e-mailový kurz, jiný on-line kurz, případně elektronické knihy a obdobné materiály), je uzavírána smlouva o poskytování digitálního obsahu. Jde-li o konferenci či živé (offline) školení, uzavírána je smlouva o poskytování služeb. Souhrnně pro všechny tyto 3 typy smluv používáme ve VOP pojem „smlouva“. Pokud se ustanovení týkají pouze některéto typu smlouvy, uvádíme přímo tento smluvní typ. Pro nás používáme v textu VOP označení „Prodávající“, pro Vás, jako toho, kdo nakupuje zboží, službu nebo digitální obsah pak označení „Kupující“. Proces uzavírání smlouvy je podrobně popsán v  čl. IV. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou v kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem v eshopu nebo s užíváním internetových stránek www.kralovstvi-tiande.cz souvisí.

3. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než u nás nakoupíte. Prosíme, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte nás ještě před objednáním zboží, služby nebo digitálního obsahu. Kontakty naleznete v č l. II. VOP. Vzájemná komunikace je nejlepším způsobem, jak eliminovat případné budoucí nejasnosti mezi námi. Tím, že zakliknete v objednávkovém formuláři souhlas s VOP, nám dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu, jaký zde popisujeme. Dáváte tím i signál, že svoji objednávku myslíte vážně, a že jste stejně jako my připraveni splnit své závazky z následně uzavřené kupní smlouvy. VOP obsahují i tzv. sdělení před uzavřením smlouvy ve smyslu § 1820 občanského zákoníku.

4. Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace. Víme, že jich není zrovna málo, a proto pro rychlejší orientaci je tu obsah:

Obsah VOP:

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu obchodních podmínek

II. Důležité pojmy (definice)

III. Sdělení pro spotřebitele před uzavřením smlouvy

IV. Objednávka a uzavření smlouvy

V. Cena a platba

IV. Dodací podmínky

VII. Odstoupení od kupní smlouvy

VIII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

IX. Spotřebitelské recenze

X. Závěrečná ustanovení

 

II.

Důležité pojmy (definice)

1. PRODÁVAJÍCÍ

Prodávajícím je:

Diamond Plus s.r.o.

IČ: 06642144, DIČ: CZ06642144

Sídlo: Zámecká 211, Měčín, PSČ 340 12

 

Provozovna eshopu a adresa pro doručování korespondence nebo vrácení zboží: Farní 43, Měčín, PSČ 340 12.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, spis.zn. C 35513

Kontaktní telefon: +420 373 700 900 (na telefonu jsme vám k dispozici celou pracovní dobu, viz informace na webu).

Adresa pro doručování elektronické pošty: info@kralovstvi-tiande.cz

Pro komunikaci s eshopem můžete v pracovní době eshopu využít i online chat na webovém rozhraní.

2. KUPUJÍCÍ - Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.kralovstvi-tiande.cz uzavře s námi, jako Prodávajícím, kupní smlouvu, a tím koupí některé zboží vystavené na internetových stránkách eshopu nebo s námi uzavře smlouvu o poskytování digitálního obsahu nebo o poskytování služeb. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba často také uváděná jako OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) anebo spotřebitel.

3. SPOTŘEBITEL - Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel a ne jako spotřebitel.

4. KUPUJÍCÍ S ID – Je jím takový kupující, který má přidělené tzv. ID na základě registrace v systému tianDe. Pokud toto ID máte a uvedete jej při své registraci v eshopu, resp. jej později doplníte, pokud jste se v eshopu registrovali již dříve, pak je vám automaticky zobrazováno zboží s cenami po slevě vyplývající z registrace v systému tianDe a za nákupy v eshopu jsou vám připisovány body do provizního systému tianDe. Podrobnosti jsou uvedeny dále v těchto VOP. Věnujte prosím pozornost vyplnění správných údajů a správného ID. Správnost zadaného ID si můžete zkontrolovat v nastavení vašeho uživatelského účtu, výši slevy pak najdete v uživatelském účtu na odkazu „Vaše objednávky“. Eshop funguje i jako tzv. servisní centrum tianDe,

5. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA – Je jí smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele (tj. text, kde bude místo „Kupující“ uvedeno pouze „Spotřebitel“).

6. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM - Je smlouva, pokud je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, proto že ji uzavírají přes webové rozhraní, na základě objednávky učiněné přímo na internetových stránkách www.kralovstvi-tiande.cz (vyplněním potřebných údajů Kupujícím). Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

7. PRODUKTY – jde o souhrnné označení zboží, digitálního obsahu a služeb.

8. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY - Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

III.

Sdělení pro spotřebitele před uzavřením smlouvy

Jedná se o shrnutí informací dle § 1820 NOZ, které máme uvedené na webu a podle NOZ jsme povinni Vám je poskytnout i v textové podobě (a za tu se pro tyto účely pouhé uvedení na webu nepovažuje).

1. Údaje o hlavních vlastnostech zboží jsou vždy uvedené přímo v popisu daného zboží na webu. Kliknutím na jednotlivé položky se vám zobrazí podrobný popis. Věnujte proto, prosím, popisu zboží svoji pozornost a v případě nejasností nás kontaktujte ještě před odesláním objednávky. Totéž platí pro informace o dalších produktech.

2. Údaje o naší totožnosti, adresa sídla, telefonní číslo a adresu pro doručování elektronické pošty jsme již uvedli výše, v čl. II. odst. 1 VOP.

3. Cena je vždy uvedená u každé položky (produktu). K ceně zboží se připočítává cena za dopravu (s výjimkou případů, kdy je zboží zasíláno v rámci akce poštovné zdarma – o tomto jste rovněž vždy informováni přímo na webu i v objednávkovém formuláři). V rekapitulaci objednávky v objednávkovém formuláři je uvedena celková cena za všechny objednané položky, včetně daně z přidané hodnoty a u zboží včetně nákladů na dopravu.

4. Produkty lze hradit klasickým bankovním převodem nebo rychlým on-line bankovním převodem prostřednictvím bank uvedených v objednávkovém formuláři nebo on-line platební kartou VISA, VISA elektron, MasterCard, Maestro prostřednictvím platební brány GOPAY. Je možné platit i dobírkou. Přehled možných způsobů platby je uvedený i v patičce webu.

5. Zboží je dodáváno do 10 dnů od zaplacení kupní ceny, v případě dobírky pak do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy. Digitální obsah je dodán do 3 dnů od zaplacení ceny, služby v termínech konání akcí uvedených u každé akce na webu.

6. Spotřebitel může odstoupit od kupní smlouvy během 14 dní od převzetí zboží. K odstoupení lze využít vzorový formulář, který tvoří přílohu VOP anebo odstoupit jakoukoli jinou formou tak, aby bylo zřejmé, od jaké smlouvy spotřebitel odstupuje a jakého zboží se odstoupení týká. Odstoupit ovšem ani Spotřebitel nemůže, pokud jde o zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co Spotřebitel zapečetěný obal porušil. U digitálního obsahu může Spotřebitel odstoupit do 14 dnů od uzavření smlouvy. U služeb (konferencí a dalších živých, zpravidla vzdělávacích akcích) ani Spotřebitel odstoupit nemůže, neboť se ve smyslu § 1837 písm. j) jedná o smlouvu o využití volného času, kdy Prodávající dle smlouvy plní k určitému konkrétnímu datu.

7. V případě odstoupení od kupní smlouvy nese (platí) Spotřebitel náklady na vrácení zboží Prodávajícímu.

8. Spotřebitel má právo reklamovat vadné zboží nebo jiný produkt, a tím uplatnit svá práva z vadného plnění. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII. VOP.

9. Údaje o funkčnosti, kompatibilitě a interoperabilitě podle § 1811 odst. 2 písm. h) a i) NOZ: Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli funkční připojení k internetu a zpravidla i stažené aktualizace prohlížeče nebo programu, ve kterém budete e-maily a videa otevírat. Neodpovídáme za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti Vašeho internetového připojení nebo neprovedených aktualizací. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. U on-line kurzů jiných než e-mailových Vám zpravidla on-line kurz nahrajeme přímo do vašeho uživatelského účtu, případně zašleme přístupové údaje, je-li on-line kurz v samostatné členské sekci na webu. K přehrání obsahu je dle charakteru jednotlivých materiálů (pdf, videa, audio) rovněž nutné mít funkční připojení a aktualizovaný software a prohlížeč pro zobrazení/přehrání obsahu. Ani v tomto případě pak neodpovídáme za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení nebo neprovedených aktualizací nebo krátkodobé nedostupnosti v případě údržby dat nebo výpadků serveru.

10. Vyřizování stížností, orgány dohledu a státního dozoru: Máte-li k uzavřené smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte nás prosím na e-mailu info@kralovstvi-tiande.cz. Podnikáme na základě živnostenského oprávnění, proto kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad. Dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí především Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

11. Mimosoudní vyřizování sporů spotřebitelů: Pokud mezi Prodávajícím a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení sporů jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce: www.coi.cz, www.adr.coi.cz, e-mail: adr@coi.cz.   Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

IV.

Objednávka a uzavření smlouvy

1. Kupující objednává zboží a další produkty přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém eshopu. Objednávat v eshopu je možné i prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu. Pro tyto objednávky se plně uplatní pravidla VOP pro objednávky přes webové rozhraní.

2. POPIS PRODUKTŮ– V eshopu (na webovém rozhraní) je uveden seznam zboží včetně popisu hlavních vlastností zboží, a je-li to u daného produktu potřebné, i s uvedením dalších důležitých informací ke zboží, zejména návodu na jeho používání, doby použitelnosti či trvanlivosti, pokynů ke skladování a uchovávání apod. U doplňků stravy je výslovně uvedeno, že jde o doplněk stravy a jsou uvedeny i další informace, které zde dle právních předpisů být musí. Pro kupující s ID je zde uvedeno u každého produktu i bodové ohodnocení. Veškeré prezentace zboží uvedené na webovém rozhraní obchodu jsou informativního charakteru. Jako Prodávající nejsme povinni uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení §1732 odst. 2. NOZ se nepoužije. V eshopu je uveden i podrobný popis ostatních produktů. U digitálního obsahu včetně uvedení, na jakou dobu je digitální obsah poskytován (případně, že je poskytován jednorázově). U služeb je uvedeno místo a čas konání dané živé akce a další informace o jejich obsahu a průběhu.

3. OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ– Pro objednání přes webové rozhraní obchodu slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte jméno, příjmení nebo firmu, popř. IČ, DIČ, informace o objednávaném zboží (vložením objednávaného zboží do „košíku“ webového rozhraní obchodu a uvedením počtu/množství objednávaného zboží, případně i varianty zboží, je-li jich nabízeno více), fakturační adresu a dodací adresu (je-li odlišná), e-mail, telefonní kontakt a vyberete způsob úhrady a způsob doručení zboží. Stejným způsobem objednáte i nabízené živé akce nebo digitální obsah (e-mailový či jiný online kurz). Máte-li slevový kupón nebo dárkový poukaz, můžete jej uplatnit vyplněním v příslušném políčku objednávky. Pokyny pro uplatnění dárkového poukazu jsou uvedeny přímo na dárkovém poukazu. Kupující s ID má možnost v závěru objednávky odečíst od celkové ceny objednávky provizi, pokud mu na ni vznikl nárok a pokud její výplatu již neuplatňuje jiným způsobem, ale právě odečítáním z ceny svého nákupu. Informaci o aktuální výši provize naleznete ve svém uživatelském profilu (kliknutím na své jméno v pravém horním rohu webové stránky). Nárok na provizi a její výpočet se řídí pravidly, které neurčuje Prodávající, proto podrobná informace nemůže být předmětem těchto VOP. V objednávkovém formuláři se zobrazuje i počet bodů, které jsou jednotlivým objednaným produktům přiděleny. Objednávat produkty je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, expedice zboží pak probíhá pouze v pracovních dnech. Prodávající upozorňuje, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu anebo okolnostmi, za které neodpovídá, jako jsou výpadky připojení k internetové síti.

Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Koupit a zaplatit“.

O obdržení objednávky vás budeme informovat mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, přílohu tohoto oznámení tvoří i text těchto VOP a potvrzení o uzavření smlouvy. Do okamžiku, než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo mailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je kupní smlouva uzavřena.

Jakékoli změny uzavřené kupní smlouvy (včetně zrušení objednávky) již nejsou možné. Objednávky jsou totiž odbavovány a vychystávány automaticky a do systému již nemáme možnost zasahovat. Samotné vychystávání balíčků a expedici pro nás zajišťuje externí specializovaná společnost. Prosíme vás proto, abyste vzali na vědomí, že z tohoto důvodu ani není možné do již vyřizované objednávky přidávat dodatečně další zboží nebo měnit počty kusů. „Doobjednávky“ nejsou možné, lze řešit jedině zadáním další objednávky, pokud chceme zachovat systém funkční a zajistit vám co nejrychlejší a nejspolehlivější dodání vámi objednaného zboží.

Jako Prodávající si vyhrazujeme právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, pokud se zboží již nevyrábí anebo pokud dojde k vyčerpání skladových zásob a dodavatel není dlouhodoběji schopen dodat nové skladové zásoby. Ze stejných důvodů jsme oprávněni i odstoupit od uzavřené kupní smlouvy (neboť bychom nebyli schopni vašim požadavkům vyhovět), přičemž odstoupení může být učiněno zasláním písemného odstoupení s uvedením důvodů na váš mailový kontakt a nabývá účinnosti okamžikem jeho doručení. Pokud by nastala situace, že jste jako Kupující již předtím uhradili celou nebo část kupní ceny, přijaté finanční plnění vám v tomto případě vrátíme s vámi dohodnutým způsobem, popřípadě nedojde-li k dohodě, pak stejným způsobem, jako byla platba uhrazena z vaší strany. Doba vrácení přijatého plnění závisí na zvoleném způsobu platby, nepřekročí však dobu 14 dnů od okamžiku informování o nemožnosti dodat zboží nebo účinnosti odstoupení od kupní smlouvy.

Pokud některé zboží není aktuálně skladem ani do 10 dnů k dodání naším dodavatelem, uvádíme u produktu předpokládané datum nejbližší dostupnosti produktu. Počítejte však, prosím s tím, že jde opravdu o předpokládané datum, které se v některých případech může měnit vzhledem k tomu, že zboží je dodáváno i ze zemí mimo EU a dodavatel nemůže zcela ovlivnit dobu dodání v závislosti na nutnosti celního odbavení a dalších vnějších okolností.

V pochybnostech vás můžeme kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabýváme.

Vlastnické právo ke zboží na vás jako Kupujícího přechází v okamžiku, kdy jsou splněny obě následující podmínky – je uhrazena celá kupní cena a zboží jste převzali.

4. Kupní smlouva i VOP se uzavírají v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z naší strany a tyto VOP. Smlouvu archivujeme v elektronické podobě a není přístupná 3. osobám.

5.  UŽIVATELSKÝ ÚČET – Pokud se na webovém rozhraní zaregistrujete, obratem obdržíte na vámi zadaný mailový kontakt přístupové údaje pro přístup k uživatelskému účtu. Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako Kupující se zavazujete udržovat vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení vašich povinností vyplývajících z kupní smlouvy nebo těchto VOP jsme oprávněni vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit. Nákup v eshopu je možné uskutečnit i bez registrace a založení uživatelského účtu, ale je možné, že se tím ochudíte o přístup k některým námi poskytovaným výhodám. Kupující s ID zaregistrovaní v eshopu mají přístupné i další funkce a informace ve svém uživatelském účtu oproti kupujícím bez ID (zejména mohou mít ve svém uživatelském účtu informace o stavu bodového konta a výši provizí, pokud je uplatňují v eshopu a funkci odpočtu těchto provizí).

 

V.

Cena a platba

1. CENA PRODUKTŮ – U jednotlivých položek je na webovém rozhraní uvedena i jejich cena. Protože jako Prodávající jsme plátci daně z přidané hodnoty (DPH), jsou ceny uváděné na webovém rozhraní cenami včetně DPH. Ceny jsou platné po celou dobu, kdy jsou na webovém rozhraní uvedeny. Náklady na dopravu (pro zboží) jsou uvedeny v čl. VI. VOP. Konečná kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím než kliknete na tlačítko „Koupit a zaplatit” je již uvedena včetně dopravného a balného.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO OBJEDNÁVKY ZE ZAHRANIČÍ (DO ZEMÍ EU): Od 1.7.2021 jsme při prodeji zboží na dálku do zemí EU koncovému spotřebiteli povinni připočítat k ceně zboží daň z přidané hodnoty dle sazby platné v dané cílové zemi. Proto se v těchto případech může výsledná cena lišit od ceny uvedené včetně DPH na stránkách eshopu. Při objednávce do košíku přidáváte jednotlivé položky zboží s cenami uvedenými na stránkách eshopu a až v okamžiku, kdy zadáte cílovou zemi, bude cena přepočítána se sazbou DPH tam platnou. Na Váš email pak přijde informace o přepočtu ceny na EUR a dále IBAN a SWIFT kódy jako podklady pro zadání platby.

2. Sjednanou cenou je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání Vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní nebo v nabídce (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání smlouvy, pak nejsme povinni vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsme oprávněni od smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsme povinni vám zboží dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny. Do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny zůstává zboží v našem vlastnictví.

4. ZPŮSOB PLATBY - Cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

·       Bezhotovostně bankovním převodem na náš bankovní účet. Pokyny k platbě, obdržíte v mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a zboží co nejdříve expedováno. Při objednávkách do zemí EU prosím věnujte pozornost platebním údajům, které Vám přijdou do vašeho emailu.

·       Bezhotovostně online platební kartou nebo tzv. rychlým online bankovním převodem prostřednictvím platebního portálu. Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY
 s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online 
 bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o. Tyto údaje s námi uvedená společnost nesdílí a nemáme k nim přístup.

·       V hotovosti na dobírku.

·       Vstupenky na konference a další živé akce lze hradit pouze bezhotovostní platbou, předem (před konáním akce).

Kupní cena se hradí v korunách českých nebo v EUR.

5. SPLATNOST CENY

V případě bezhotovostního převodu bankovním převodem je cena splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na náš bankovní účet. V případě platby v hotovosti (dobírka) je cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby online platební kartou je cena splatná okamžitě po objednání. Pokud není platba za objednané produkty uhrazena v době splatnosti, zasíláme o tom informační e-mail s upozorněním, že pokud nebude platba uskutečněna ani v náhradní lhůtě, bude objednávka stornována.

Po úhradě kupní ceny vám na váš e-mail zašleme fakturu – daňový doklad se všemi zákonnými náležitostmi. Faktura zároveň slouží i jako dodací doklad.

Od kupujícího nevyžadujeme platby zálohy za produkty. Ustanovení § 2119 odst.1 NOZ se nepoužije.

Produkty není možné hradit formou splátkového kalendáře.

 

VI.

Dodací podmínky

A. Dodací podmínky zboží

1. ZPŮSOB DODÁNÍ ZBOŽÍ – Zboží dodáváme prostřednictvím přepravce na vámi uvedenou doručovací adresu nebo výdejní místo. Způsob dodání (a tedy i přepravce) vyberete při objednávce z možností uvedených na webovém rozhraní. Pokud byste bezdůvodně odmítli převzít zboží, nepovažuje se v takovém případě naše povinnost dodat zboží za nesplněnou a není považována ani za odstoupení od smlouvy z vaší strany.

2. DODACÍ LHŮTA – Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu dopravy, zvoleném způsobu platby a na dostupnosti vybraného zboží. Zboží skladem dodáváme do 10 dní po připsání kupní ceny na náš účet (anebo u dobírky po potvrzení přijetí objednávky), byť se snažíme o expedici do 3–4 pracovních dnů.

 

3. NÁKLADY NA DOPRAVU – Výše ceny za dodání zboží závisí na vámi zvoleném způsobu dodání a je uvedena na webovém rozhraní. Na webovém rozhraní bude uveden i případný limit objednávky, při jehož dosažení je doprava zdarma.

4. BALNÉ – Balné je již obsaženo v kupní ceně.

5. Pokud by bylo nutné z důvodů na vaší straně doručovat zboží opakovaně anebo jiným než objednaným způsobem, jste povinni nám uhradit náklady na opakované doručení nebo na doručení jiným způsobem, nebude-li mezi námi výslovně ujednáno jinak.

6. Při převzetí zboží si, prosím, vždy zkontrolujte neporušenost obalu zboží, a pokud zjistíte nedostatky, uplatněte je ihned u dopravce a kontaktujte nás (podrobnosti níže v části o uplatňování reklamace). Odmítnutí zásilky s poškozeným obalem se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí převzetí zboží. Naopak, pokud podpisem dodacího listu nebo soupisu balíků přepravce nebo obdobného dokumentu stvrdíte převzetí zboží, má se zato, že zboží bylo dodáno v neporušeném obalu a není možné již reklamovat zboží z důvodu porušení celistvosti obalu. Pro zajištění maximální péče při vychystávání a expedici zásilek externí společností je z procesu balení zboží a expedice pořizován kamerový záznam. Je tak možné dohledat, zda konkrétní zboží bylo do balíčku zařazeno a řešit případnou reklamaci na chybějící zboží.

7. Vyhrazujeme si právo upravit podrobněji podmínky Dodání zboží a dopravy v samostatném dokumentu.

B. Dodací podmínky konferencí, vzdělávacích a dalších„živých“ akcí

V nabídce eshopu jsou i vstupenky na živé, zejména školící nebo i společenské akce týkající se především produktů tianDe, marketingu, osobního rozvoje a souvisejících témat. Dodací podmínky jsou proto také součástí těchto VOP.

1. ZPŮSOB DODÁNÍ – Živá akce bude dodána dle podmínek uvedených v popisu akce na webovém rozhraní, kde je uvedeno zejména místo a čas konání, obsah akce, osoba školitele. Kupující má právo absolvovat vzdělávací akci za podmínky řádné úhrady celé ceny za vzdělávací akci. Platba musí být vždy uskutečněna před začátkem akce a platit lze pouze bezhotovostně, a pouze na základě objednávky vstupenky přes eshop. Po úhradě vám e-mailem přijde potvrzení platby, nezasíláme vstupenku jako takovou. Prodávající je oprávněn změnit jednostranně podmínky vzdělávací akce např. osobu školitele, místo konání v rámci stejné obce/města, přičemž je povinen o tom Kupujícího vyrozumět. Závazky mezi Kupujícím a Prodávajícím tím nejsou dotčeny. Prodávající odpovídá za to, že změnou podmínek nebude dotčen účel akce. Vzdělávací akce se uskuteční pouze v případě, že si ji objedná a uhradí minimální počet zájemců stanovený Prodávajícím. Vyhrazujeme si právo zrušení vzdělávací akce při nižším počtu přihlášených či zásahu vyšší moci. V takovém případě všechny přihlášené účastníky budeme včas informovat.

 

2. MOŽNOST ÚČASTI NÁHRADNÍKA – Na vzdělávací akci je možné na místo Kupujícího vyslat náhradníka v případě, že se z vážných důvodů nemůže Kupující zúčastnit, v případě, že je to vzhledem k obsahu vzdělávací akce přípustné a možné.

3. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY A INFORMACE – Veškeré informace a jakékoliv písemné podklady, materiály, skripta, zvukové záznamy a nosiče, doporučení, techniky, údaje osobního charakteru a další metody předávané lektorem vedoucím akci jsou určeny pouze pro účely konkrétní vzdělávací akce a osobní potřebu jednotlivých Kupujících. Není dovoleno je bez jeho vědomí a písemného souhlasu jakkoliv sdělovat a předávat dál třetím osobám, upravovat, rozšiřovat a kopírovat je v celém či částečném rozsahu, používat k jakýmkoliv komerčním účelům či jinde publikovat.

4. ODPOVĚDNOST V PRŮBĚHU VZDĚLÁVACÍ AKCE – Kupující je v celém průběhu vzdělávací akce za sebe, svá rozhodnutí a své jednání vůči sobě i ostatním zcela odpovědný. Každý účastník vč. školitele vedoucího akci je odpovědný za případné škody způsobené sobě nebo dalším Kupujícím svým neuváženým či jiným chováním či za škody jím způsobené na majetku a zařízení prostor, jež užívá v průběhu konání vzdělávací akce.

5. MOŽNOST VYLOUČIT KUPUJÍCÍHO Z ÚČASTI – Kupující jsou povinni při účasti na vzdělávací akci nenarušovat její průběh. Prodávající nebo školitel je oprávněn Kupujícího vyloučit z účasti v případě, že Kupující nerespektoval tyto VOP a v důsledku toho jakkoliv poškodil obsah vzdělávací akce, ostatní Kupující či školitele anebo v případě, že bude průběh akce narušovat nevhodným chováním (tj. chováním proti pravidlům slušného soužití lidí např. opakované vyrušování, účast pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, urážky školitele či ostatních účastníků akce). V případě vyloučení Kupujícího ze vzdělávací akce nemá Kupující nárok na vrácení již zaplaceného kurzovného, a to ani jeho části.

6. STORNO PODMÍNKY – V případě, že by vzdělávací akce byla zrušena z důvodů na naší straně a vy jako Kupující jste již cenu hradili, obdržíte do 14 dnů ode dne, kdy bude rozhodnuto o zrušení akce, zpět celou zaplacenou částku, pokud se výslovně nedohodneme na použití platby na náhradní akci dle vašeho výběru či na jiném řešení. Nebude-li dohodnuto jinak, bude vám platba vrácena stejným způsobem, jako byla přijata. V případě, že se vzdělávací akce z důvodů nikoli na naší straně nezúčastníte, nevzniká vám právo na vrácení zaplacené ceny.

 C. Dodací podmínky digitálního obsahu

1. ZPŮSOB DODÁNÍ: Při koupi e-mailového kurzu vám bud obsah dodán postupně zasíláním 25 e-mailů na vámi sdělenou e-mailovou adresu. Při koupi jiného on-line kurzu vám po uhrazení ceny bude kurz zpřístupněn ve vašem uživatelském účtu, případně v samostatné členské sekci, ke které vám přijdou do e-mailu vygenerované přístupové údaje. Pokud jde o koupi druhého nebo dalšího on-line kurzu, nové přístupové údaje již generovány nejsou, k dalším on-line kurzům se dostanete zadáním stále stejných přístupových údajů. V případě, že je pro všechny přihlášené on-line kurz otevírán ve stejný den, obdržíte po zaplacení přístupové údaje, resp. bude Vám prostředí členské sekce on-line kurzu zpřístupněno v předem ohlášený den. Po přihlášení s využitím přístupových údajů vám bude digitální obsah dodán zpřístupněním členské sekce. Je-li to s ohledem na návaznost obsahu efektivní, budou vám jednotlivé lekce zpřístupňovány postupně, dle harmonogramu uvedeného na „nástěnce“ členské sekce on-line kurzu.

2. DODACÍ LHŮTA: On-line kurz bude dodán do 3 dnů poté, kdy bude platba připsána na náš bankovní účet, resp. uskutečněna on-line platba. Výjimkou jsou on-line kurzy s hromadným startem v určitý předem stanovený den. U těchto on-line kurzů budou přístupové údaje zaslány zpravidla až v den zahájení on-line kurzu (samozřejmě za předpokladu, že v tu dobu již byla kupní cena anebo u splátkového prodeje 1. splátka řádně uhrazena).

3. NÁKLADY NA DOPRAVU: U Digitálního obsahu tyto náklady nevznikají.

 

4. ÚDAJE O FUNKČNOSTI, KOMPATIBILITĚ A INTEROPERABILITĚ DIGITÁLNÍHO OBSAHU A JEHO AKTUALIZACÍCH, AUTORSKÁ PRÁVA

4.1. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli funkční připojení k internetu a zpravidla i stažené aktualizace prohlížeče nebo programu, ve kterém budete e-maily a videa otevírat. Neodpovídáme za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti Vašeho internetového připojení nebo neprovedených aktualizací. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. U on-line kurzů jiných než e-mailových Vám zpravidla on-line kurz nahrajeme přímo do vašeho uživatelského účtu, případně zašleme přístupové údaje, je-li on-line kurz v samostatné členské sekci na webu. K přehrání obsahu je dle charakteru jednotlivých materiálů (pdf, videa, audio) rovněž nutné mít funkční připojení a aktualizovaný software a prohlížeč pro zobrazení/přehrání obsahu. Ani v tomto případě pak neodpovídáme za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení nebo neprovedených aktualizací nebo krátkodobé nedostupnosti v případě údržby dat nebo výpadků serveru.

4.2. Digitální obsah Vám poskytujeme na dobu uvedenou v popisu na webu. Po dobu, na kterou je Digitální obsah poskytován, bude plně funkční. U e-mailového kurzu jsou e-maily zasílány jednorázově.

4.3. Digitální obsah je vytvořen s využitím znalostí, zkušeností a roků praxe autorů. Jedná se o návody a doporučení a záleží jen na vás, jak je v praxi použijete a jakou péči a úsilí budete věnovat uvádění těchto informací do praxe. Proto nemůžeme ani my ani autor odpovídat za to, jakých konkrétních výsledků na základě digitálního obsahu sami dosáhnete a jaké konkrétní kroky podniknete. Výslovně upozorňujeme i na to, že úspěch závisí nejen na znalostech získaných prostřednictvím našeho digitálního obsahu, ale i na dalších faktorech, včetně vašich schopností, situace na trhu.

4.4. Autorská práva: Veškerý digitální obsah i obsah vzdělávacích živých akcí jsou chráněny autorským právem a není možné je ani jejich obsah bez našeho předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Výjimkou jsou pouze případy, kdy tak stanoví přímo zákon nebo přímo použitelný předpis (nařízení) Evropské unie. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin. Pokud jde o digitální obsah, pak k němu poskytujeme Kupujícímu licenci k jejich užívání pro vlastní potřebu na dobu neurčitou, počínaje jejich doručením po řádné úhradě celé kupní ceny. Dojde-li k porušení autorských práv anebo pravidel pro užívání uživatelského účtu (uvedených v předchozím odstavci) nebo k odstoupení od smlouvy, poskytnutá licence se okamžikem takového porušení či účinností odstoupení ruší, neujednáme-li výslovně písemně jinak. Licence neopravňuje Kupujícího k poskytování digitálního obsahu dalším osobám, jeho dalšímu šíření anebo využívání pro výdělečné účely formou výuky/předávání získaných informací a postupů za úplatu dalším osobám. Pokud byste chtěli použít citace z našich produktů, nad rámec tzv. zákonné licence, kontaktujte nás předem a domluvíme spolu možnosti takového použití.

 

VII.

Odstoupení od smlouvy

1. Spotřebitel má právo od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží. Je-li předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží 14denní lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Pokud je předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží, běží 14denní lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Od smlouvy o poskytování digitálního obsahu můžete jako Spotřebitel odstoupit ve lhůtě 14 dní od uzavření této smlouvy. V této 14denní lhůtě musí být odstoupení od smlouvy odesláno mailem na info@kralovstvi-tiande.cz nebo odesláno poštou na naši adresu uvedenou v č l. II. odst. 1 VOP, případně na tuto adresu doručeno osobně či prostřednictvím jiné osoby nebo učiněno jiným způsobem, ze kterého je zřejmé, že jde jo odstoupení od smlouvy. Odstoupit lze i vyplněním formuláře, který naleznete přímo na stránkách eshopu v sekci „Vše o nákupu“.

V případě použití vzorového formuláře vám bez zbytečného odkladu potvrdíme jeho přijetí. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.

2. Jako Kupující berete na vědomí, že ani spotřebitel nemůže mimo jiné odstoupit od smlouvy:

·       o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil

3.  Pokud jako Spotřebitel odstoupíte od smlouvy, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy nám zašlete zpět zboží, které jste od nás obdrželi dle této smlouvy. Při zasílání zboží zvolte doporučenou zásilku, nezasílejte zboží na dobírku. Náklady na vrácení zboží (poštovné) nesete sami. Tedy hradíte náklady na zaslání vraceného zboží od vás k nám. Zboží zašlete nepoškozené a neopotřebované, včetně všech součástí a příslušenstvím a případnými dárky, které jste spolu se zbožím od nás obdrželi, a je-li to možné, pak i v původním obalu. Doporučujeme vám zboží pojistit.

 

Ke zboží, prosím, připojte kopii dokladu o platbě, fakturu či dodací list nebo jiný doklad či důkaz k prokázání, že se jedná o zboží u nás zakoupené ve lhůtě 14 dnů před odstoupením od smlouvy. Výrazně tím urychlíte vyřízení celé záležitosti. Samotné nepředložení těchto dokladů ovšem nebrání vyřízení vašeho odstoupení od smlouvy. Pokud jste již dříve tyto údaje nezaslali v samostatném oznámení o odstoupení od smlouvy (např. vyplněním ve vzorovém formuláři), připojte, prosím, i údaj o volbě způsobu vrácení peněz, pokud je nechcete vrátit stejným způsobem, jako jste platbu hradili.

4. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy dle odst. 1 vám vrátíme celou částku, kterou jste nám za produkt zaplatili. Nejsme však povinni vám peníze vrátit dříve, než nám zboží předáte zpět anebo prokážete, že jste nám zboží zpět odeslali. Pokud jste však při objednání zboží nezvolili nejlevnější způsob dodání zboží, dle zákona vám vrátíme částku odpovídající nejlevnějšímu nabízenému dodání zboží. Nejsme však povinni vám peníze vrátit dříve, než nám zboží předáte zpět anebo prokážete, že jste nám zboží zpět odeslali. Peníze vám vrátíme stejným způsobem, jakým jste nám je uhradili (tj. např. bankovním převodem), leda byste souhlasili s jiným způsobem platby, se kterým by pro vás nebyly spojeny další náklady.

5. Vezměte prosím na vědomí, že bude-li nám zboží vrácené poškozené, opotřebené nebo částečně spotřebované, vzniká nám nárok na náhradu újmy tím vzniklé. V případě, že by došlo zboží poškozené, jsme oprávněni vám vrátit jen takovou částku kupní ceny, která odpovídá rozdílu mezi cenou bezvadného zboží a zboží poškozeného.

 

6. Vyhrazujeme právo od smlouvy odstoupit, pokud z důvodů nikoli na naší straně není již možné zboží dodat (přestalo se vyrábět, nelze jej již dovézt či získat od dodavatele v běžné dodací lhůtě – viz  čl. IV. odst. 3 VOP). Odstoupení v takovém případě nabývá účinnosti okamžikem, kdy vám jej doručíme na váš mailový kontakt nebo doručovací adresu. V případě, že jsme od vás obdrželi před naším odstoupením od smlouvy platbu, vrátíme vám ji do týdne od odstoupení od smlouvy, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak.

7. Kupující je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případech stanovených zákonem, kupní smlouvou a těmito VOP z důvodů v zákoně, smlouvě či VOP uvedených.

8. Je-li Vám společně se zbožím poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni nám poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit.

 

VIII.

Práva z vadného plnění, reklamační řád

1. Důležité paragrafy, podle kterých se při reklamaci postupuje: Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy. Jde zejména o ustanovení § 1914 až 1925. U Zboží ustanovení § 2099 až 2112 pro ne-Spotřebitele a pro Spotřebitele pak § 2158 až 2160. U Digitálního obsahu pak ustanovení § 2389a až 2389f a pro Spotřebitele i § 2389g až 2389s.

2. Vady, za které neseme odpovědnost u zboží: Jako Prodávající Vám odpovídáme za to, že zboží při převzetí nemá vady. Odpovídáme tedy za vady, které má zboží v okamžiku jeho převzetí, a to i v případě, že se vada projeví až po převzetí, nejpozději však ve lhůtě 2 let od převzetí zboží. Jste-li Spotřebitelem, pak v případě, že se vada u zboží projeví do 12 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Jako Spotřebitel můžete vadu, za kterou odpovídáme, reklamovat (uplatnit práva z vadného plnění) v obecné 3leté promlčecí lhůtě. Ostatní Kupující musí vadu reklamovat bez zbytečného odkladu poté, co ji mohli při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání zboží (jde-li o vadu skrytou).

Pokud je na základě vaší objednávky zboží dodáváno prostřednictvím dopravce, žádáme vás o kontrolu zásilky za přítomnosti dopravce a v případě zjištění poškození zásilky o reklamaci přímo u dopravce. Dopravce následně sepíše s adresátem protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je nap. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: info@kralovstvi-tiande.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky dává prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou. Jak bylo již uvedeno výše, o balení a přípravě zásilky k expedici je pořizován kamerový záznam a případné nesrovnalosti tak je možné dohledat a zjistit, zda ke konkrétnímu pochybení (tj. zejména nepřidání zboží do balíčku) vůbec došlo.

 

3. Jaké nároky můžete v případě vady na zboží požadovat?

A. Pokud jste Spotřebitel:

·       můžete požadovat odstranění vady, a to buď opravou anebo dodáním nového zboží, pokud Vámi zvolený způsob odstranění vady není nepřiměřeně nákladný ve srovnání s druhým způsobem anebo nemožný

V případě, že bychom vadu odmítli odstranit nebo jí neodstranili řádně nebo by se vada vyskytla opakovaně nebo je vada podstatným porušením smlouvy (tj. kdybyste o takové vadě předem věděli, vůbec byste zboží nechtěli koupit) nebo by z našeho prohlášení či chování bylo zřejmé, že vadu v přiměřené době nebo bez zbytečných obtíží pro Spotřebitele neodstraníme, pak můžete jako Spotřebitel požadovat:

·       přiměřenou slevu nebo

·       odstoupit od Smlouvy.

Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou zboží bez vady a vadného zboží, které Kupující obdržel. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada zboží nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná. Odstoupí-li Kupující od smlouvy, Prodávající vrátí Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží zboží nebo co mu Kupující prokáže, že zboží odeslal.

B. Pokud nejste Spotřebitel:

    Je-li vada zboží podstatným porušením smlouvy (tj. kdybyste o takové vadě předem věděli, vůbec byste Zboží nechtěli koupit), můžete volit mezi těmito nároky:

·       odstranění vady opravou,

·       dodání nového zboží bez vad,

·       přiměřená sleva z kupní ceny,

·       odstoupení od smlouvy.

Volbu nároku je nutné nám sdělit bez zbytečného odkladu po oznámení vady, jinak máte práva jen jako při nepodstatném porušení smlouvy. Výjimkou jsou situace, kdy byste požadovali odstranění vady, a my vadu neodstranili v přiměřené lhůtě anebo bychom vám rovnou sdělili, že vadu neopravíme. V takových případech můžete místo odstranění vady požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny anebo odstoupit od Smlouvy.

    Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, můžete volit mezi těmito nároky

·       odstranění vady opravou,

·       přiměřená sleva z kupní ceny.

Pokud zvolíte odstranění vady a my bychom to nezvládli včas anebo vadu odmítli opravit, můžete požadovat slevu z kupní ceny anebo od Smlouvy odstoupit. Upozorňujeme, že dle NOZ není možné provedenou volbu nároku měnit bez Našeho souhlasu.

4. Kdy práva z vadného plnění Kupujícímu (ani když je Spotřebitelem) nenáleží?

    Práva z vadného plnění vám nenáleží:

·       pokud byste před převzetím zboží věděli, že má vadu, anebo byste vadu sami způsobili,

·       pokud by šlo o vady způsobené nesprávným užíváním,

·       u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

·       při opotřebení zboží způsobené obvyklým užíváním

·       u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, které věc měla v době, kdy jste ji převzali,

·       vyplývá-li to z povahy věci,

·       při pozdním uplatnění reklamace.

5. Vady, za které neseme odpovědnost u digitálního obsahu: Jako Prodávající vám odpovídáme za to, že digitální obsah – e-mailový kurz při zpřístupnění nemá vady. U digitálního obsahu – on-line kurzů odpovídáme za to, že nemá vady při zpřístupnění a ani po dobu, kdy jej poté poskytujeme (tj. „doba trvání závazku“). Pokud jde o Spotřebitele, pak digitální obsah má vady zejména, pokud neodpovídá ustanovení § 2389i NOZ. Spotřebiteli odpovídáme za vady, které se projeví u e-mailového kurzu do 2 let od jeho zpřístupnění, u on-line kurzu v době trvání závazku. V případě, že se vada projeví do 12 měsíců od zpřístupnění, má se za to, že digitální obsah byl vadný již při zpřístupnění. Jako Spotřebitel můžete vadu, za kterou odpovídáme, reklamovat (uplatnit práva z vadného plnění) v obecné 3leté promlčecí lhůtě. Ostatní Kupující musí vadu reklamovat bez zbytečného odkladu poté, co ji mohli při dostatečné péči zjistit.

6. Projeví-li se vada digitálního obsahu – on-line kurzů za trvání závazku (po dobu, kdy má být pro vás  k dispozici), je na nás, abychom prokázali, že digitální obsah je poskytován bez vad. Prokážeme-li, že vadu způsobilo nevyhovující technické nebo programové vybavení nebo síťové připojení pro přístup či užívání digitálního obsahu nezbytné pro řádné fungování digitálního obsahu (dále jen „digitální prostředí Kupujícího“), ačkoli byl Kupující na jeho potřebu před uzavřením smlouvy jasně a srozumitelně upozorněn, ustanovení 1. věty tohoto odstavce se nepoužije. K ověření, zda se vada vyskytla v důsledku nevyhovujícího digitálního prostředí Kupujícího, jste povinni nám jako Kupující poskytnout nezbytnou součinnost v míře, kterou lze rozumně požadovat. Povinnost součinnosti je omezena pouze na technicky dostupné prostředky, které jsou pro vás co nejméně rušivé. Odmítnete-li součinnost poskytnout, přestože jste tímto byli o této povinnosti a o důsledcích jejího porušení jasně a srozumitelně poučeni před uzavřením smlouvy, ustanovení 1. věty tohoto odstavce se nepoužije.

7. Jaké nároky může Spotřebitel v případě vady digitálního obsahu požadovat?

·       můžete požadovat odstranění vady, pokud to není nepřiměřeně nákladné anebo nemožné

V případě, že bychom vadu odmítli odstranit nebo jí neodstranili řádně nebo by se vada projevila i po odstranění nebo je vada podstatným porušením smlouvy (tj. kdybyste o takové vadě předem věděli, vůbec byste digitální obsah nechtěli koupit) nebo by z našeho prohlášení či chování bylo zřejmé, že vadu v přiměřené době nebo bez zbytečných obtíží pro Spotřebitele neodstraníme, pak můžete jako spotřebitel požadovat:

·       přiměřenou slevu nebo

·       odstoupit od Smlouvy.

Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou digitálního obsahu bez vady a vadného digitálního obsahu, který byl uživateli poskytnut. Má-li být digitální obsah poskytován po určitou dobu, zohlední se doba, po kterou byl poskytován vadně; Kupujícímu náleží sleva i v případě, že odstoupí od smlouvy. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada digitálního obsahu nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.

Je-li Kupujícím u digitálního obsahu jiná osoba než Spotřebitel, použijí se pro jeho nároky obdobně ustanovení odst. 3 bodu B. tohoto článku.

8. Živé akce: U nich odpovídáme za jejich dodání v souladu se smlouvou.

9. Uplatnění reklamace:

    Reklamaci, prosím, uplatněte bez zbytečného odkladu. Pokud by předmětem reklamace měly být nedoručené přístupové údaje k digitálnímu obsahu, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Uplatnit reklamaci lze i zasláním prosté zprávy e-mailem, ze které je patrné kdo, co a z jakého důvodu reklamuje a jak navrhuje reklamaci vyřídit. Uvítáme, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Je-li to možné a účelné pro prokázání reklamované vady, připojte k reklamaci i fotodokumentaci, případně jiný dokument nebo důkazní prostředek.

    Prosíme, neposílejte nám Zboží zpět dříve, než nám zašlete zprávu o reklamaci. Vyčkejte, než Vás budeme kontaktovat. Je totiž možné, že reklamaci vyřídíme již na základě zaslané fotodokumentace a ani nebude nutné nám reklamované Zboží zasílat (například, pokud se domluvíme na poskytnutí slevy).

      Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, v krajních případech nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se výslovně nedohodneme na delší lhůtě. O uplatnění a vyřízení reklamace Vám poskytneme písemné potvrzení. Je-li předmětem reklamace Digitální obsah, reklamaci vyřídíme v přiměřené době s přihlédnutím k povaze digitálního obsahu a účelu, pro nějž je Spotřebitel požadoval. Jste-li Spotřebitel, pak Vás budeme v 30denní lhůtě (resp. u Digitálního obsahu v přiměřené době) i informovat o vyřízení reklamace, a to na kontaktní e-mail uvedený v potvrzení o převzetí reklamace. Leda byste nám poté sdělili pro účely této informace jiný kontaktní e-mail. V potvrzení o vyřízení reklamace pro Spotřebitele v souladu se zákonem na ochranu spotřebitele uvedeme potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

10. Vrácení zaplacené ceny a poskytnutí slevy při uznané reklamaci:

    Uznáme-li reklamaci jako oprávněnou a výsledkem má být sleva z již zaplacené ceny nebo vrácení zaplacené ceny, bude vrácení provedeno stejným způsobem, jako jste hradili kupní cenu, a to nejpozději do 14 dnů od uznání reklamace, jde-li o zboží a do 14 dnů od uplatnění reklamace, jde-li o reklamaci Spotřebitele uplatněnou na poskytnutí digitálního obsahu.

IX.

Spotřebitelské recenze

 

1. Na webu, případně v mailové a obdobné komunikaci se Spotřebiteli zveřejňujeme reference na naše produkty. Tyto reference jsou vždy referencemi našich Kupujících. Tato skutečnost je ověřena tím, že jde o reference vyplněné jako zpětná vazba v dotazníku zasílaného Kupujícím po realizaci koupě v rámci systému Ověřeno zákazníky společnosti Heureka Group, a.s. Dotazník je zasílaný přímo Kupujícímu na kontaktní mail uvedený v objednávce a je tak zajištěno, že taková reference pochází od Kupujícího.

 

X.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete zde.

3. Vezměte prosím na vědomí, že jsme oprávněni tyto VOP jednostranně měnit, pro kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky. Tento text ve formátu PDF obdržíte v mailu potvrzujícím objednávku.

4. Tyto VOP jsou účinné od 6.1.2023.

Největší prodejce kvalitních
produktů tianDe

Doprava zdarma při nákupu
nad 1 500 Kč

Dárky k nákupu nad 1 000 Kč
dle vašeho výběru

Pravidelné slevové akce
a soutěže o produkty

Staňte se součástí našeho království

#kralovstvi_tiande_official

Staňte se královnou

a získejte třetinu království k tomu

Přidejte se do klubu tianDe královen. 
Zaregistrujte se a zdarma dostanete 
VIP kartičku s tianDe ID, se kterou máte 
kdykoliv všechny produkty o 1/3 levnější.