Všeobecné obchodní podmínky obchodu Království tianDe

I.

Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném na adrese www.kralovstvi-tiande.cz  (dále též uváděno jen jako „eshop“) společností Diamond Plus s.r.o., IČ : 06642144.

 

2.  Nákup v eshopu probíhá na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání kupní smlouvy je podrobně popsán v  čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou v kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text kupní smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem v eshopu nebo s užíváním internetových stránek www.kralovstvi-tiande.cz souvisí.

 

3. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než u nás nakoupíte. Prosíme, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte nás ještě před objednáním zboží (tj. před kliknutím na tlačítko „Objednat“). Kontakty naleznete v č l. II. VOP. Vzájemná komunikace je nejlepším způsobem, jak eliminovat případné budoucí nejasnosti mezi námi. Tím, že kliknete na tlačítko „Objednat“ nám dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu, jaký zde popisujeme. Dáváte tím i signál, že svoji objednávku myslíte vážně, a že jste stejně jako my připraveni splnit své závazky z následně  uzavřené kupní smlouvy.

 

4. Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace. Víme, že jich není zrovna málo, a proto pro rychlejší orientaci je tu obsah:

 

Obsah VOP:

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu obchodních podmínek

II. Důležité pojmy (definice)

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

IV. Cena zboží a platba

V. Dodací podmínky

VI. Odstoupení od kupní smlouvy

VII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

VIII. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

IX. Závěrečná ustanovení

 

II.

Důležité pojmy (definice)

1. PRODÁVAJÍCÍ

Prodávajícím je:

Diamond Plus s.r.o.

IČ: 06642144, DIČ: CZ06642144

Sídlo: Zámecká 211, Měčín, PSČ 340 12

 

Provozovna eshopu a adresa pro doručování korespondence nebo vrácení zboží: Farní 43, Měčín, PSČ 340 12.

 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, spis.zn. 35513

 

Kontaktní telefon: +420 373 700 900 (na telefonu jsme vám k dispozici celou pracovní dobu, viz informace na webu).

 

Adresa pro doručování elektronické pošty: info@kralovstvi-tiande.cz

 

Pro komunikaci s eshopem můžete v pracovní době eshopu využít i online chat na webovém rozhraní.

 

2. KUPUJÍCÍ - Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.kralovstvi-tiande.cz uzavře s námi, jako Prodávajícím, kupní smlouvu, a tím koupí některé zboží vystavené na internetových stránkách eshopu. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba často také uváděná jako OSVČ a nebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) anebo spotřebitel.

 

3. SPOTŘEBITEL - Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, bude se mít za to, že kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel a ne jako spotřebitel.

 

4. KUPUJÍCÍ S ID – Je jím takový kupující, který má přidělené tzv. ID na základě registrace v systému tianDe. Pokud toto ID máte a uvedete jej při své registraci v eshopu resp. jej později doplníte, pokud jste se v eshopu registrovali již dříve, pak je vám automaticky zobrazováno zboží s cenami po slevě vyplývající z registrace v systému tianDe a za nákupy v eshopu jsou vám připisovány body do provizního systému tianDe. Podrobnosti jsou uvedeny dále v těchto VOP. Věnujte prosím pozornost vyplnění správných údajů a správného ID. Správnost zadaného ID si můžete zkontrolovat v nastavení vašeho uživatelského účtu, výši slevy pak najdete v uživatelském účtu na odkazu „Vaše objednávky“. Eshop funguje i jako tzv. servisní centrum tianDe,

 

5. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA – Je jí kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele (tj. text, kde bude místo „Kupující“ uvedeno pouze „Spotřebitel“).

 

6. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM - Je kupní smlouva, pokud je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, proto že ji uzavírají přes webové rozhraní, na základě objednávky učiněné přímo na internetových stránkách www.kralovstvi-tiande.cz (vyplněním potřebných údajů Kupujícím) nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

 

7. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY - Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č . 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

III.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Kupující objednává zboží přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový  systém eshopu.

 

2. POPIS ZBOŽÍ – V  eshopu (na webovém rozhraní) je uveden seznam zboží včetně popisu hlavních vlastností zboží, a je-li to u daného produktu potřebné, i s uvedením dalších důležitých informací ke zboží, zejména návodu na jeho používání, doby použitelnosti či trvanlivosti, pokynů ke skladování a uchovávání apod. U doplňků  stravy je výslovně uvedeno, že jde o doplněk stravy a jsou uvedeny i další informace, které zde dle právních předpisů být musí. Pro kupující s ID je zde uvedeno u každého produktu i bodové ohodnocení. Veškeré prezentace zboží uvedené na webovém rozhraní obchodu jsou informativního charakteru. Jako Prodávající nejsme povinni uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení §1732 odst. 2. NOZ se nepou žije.

 

3. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ – Pro objednání zboží přes webové rozhraní obchodu slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte jméno, příjmení nebo firmu, popř . IČ, DIČ, informace o objednávaném zboží (vložením objednávaného zboží do „košíku“ webového rozhraní obchodu a uvedením počtu/množství objednávaného zboží, případně i varianty zboží, je-li jich nabízeno více), fakturační adresu a dodací adresu (je-li odlišná), e-mail, telefonní kontakt a vyberete způsob úhrady a způsob doručení zboží. Stejným způsobem objednáte i nabízená školení/semináře/konference. Máte-li slevový kupón nebo dárkový poukaz, můžete jej uplatnit vyplněním v příslušném políčku objednávky. Pokyny pro uplatnění dárkového poukazu jsou uvedeny přímo na dárkovém poukazu. Kupující s ID má možnost v závěru objednávky odečíst od celkové ceny objednávky provizi, pokud mu na ni vznikl nárok a pokud její výplatu již neuplatňuje jiným způsobem, ale právě odečítáním z ceny svého nákupu. Informaci o aktuální výši provize naleznete ve svém uživatelském profilu (kliknutím na své jméno v pravém horním rohu webové stránky). Nárok na provizi a její výpočet se řídí pravidly, které neurčuje Prodávající, proto podrobná informace nemůže být předmětem těchto VOP. V objednávkovém formuláři se zobrazuje i počet bodů, které jsou jednotlivým objednaným produktům přiděleny. Objednávat zboží je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, expedice pak probíhá pouze v pracovních dnech. Prodávající upozorňuje, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu anebo okolnostmi, za které neodpovídá, jako jsou výpadky připojení k internetové síti.

 

Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Objednat“.

 

O obdržení objednávky vás budeme informovat mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, přílohu tohoto oznámení tvoří i text těchto VOP. Do okamžiku než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo mailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je kupní smlouva uzavřena. Jakékoli změny uzavřené kupní smlouvy (včetně zrušení objednávky) již poté nejsou možné. Objednávky jsou totiž odbavovány a vychystávány automaticky a do systému již nemáme možnost zasahovat. Samotné vychystávání balíčků a expedici pro nás zajišťuje externí specializovaná společnost. Prosíme vás proto, abyste vzali na vědomí, že z tohoto důvodu ani není možné do již vyřizované objednávky přidávat dodatečně další zboží nebo měnit počty kusů. „Doobjednávky“ nejsou možné, lze řešit jedině zadáním další objednávky, pokud chceme zachovat systém funkční a zajistit vám co nejrychlejší a nejspolehlivější dodání vámi objednaného zboží.

 

Jako Prodávající si vyhrazujeme právo zrušit objednávku nebo její  část před uzavřením kupní smlouvy, pokud se zboží již nevyrábí anebo pokud dojde k vyčerpání skladových zásob a dodavatel není dlouhodoběji schopen dodat nové skladové zásoby. Ze stejných důvodů jsme oprávněni i odstoupit od uzavřené kupní smlouvy (neboť bychom nebyli schopni vašim požadavkům vyhovět), přičemž  odstoupení může být učiněno zasláním písemného odstoupení s uvedením důvodů na váš mailový kontakt a nabývá účinnosti okamžikem jeho doručení. Pokud by nastala situace, že jste jako Kupující již předtím uhradili celou nebo část kupní ceny, přijaté finanční plnění vám v tomto případě vrátíme s vámi dohodnutým způsobem, popřípadě nedojde-li k dohodě, pak stejným způsobem, jako byla platba uhrazena z vaší strany. Doba vrácení přijatého plnění závisí na zvoleném způsobu platby, nepřekročí však dobu 14 dnů od okamžiku informování o nemožnosti dodat zboží nebo účinnosti odstoupení od kupní smlouvy.

 

Pokud některé zboží není aktuálně skladem ani do 10 dnů k dodání naším dodavatelem, uvádíme u produktu předpokládané datum nejbližší dostupnosti produktu. Počítejte však, prosím s tím, že jde opravdu o předpokládané datum, které se v některých případech může měnit vzhledem k tomu, že zboží je dodáváno i ze zemí mimo EU a dodavatel nemůže zcela ovlivnit dobu dodání v závislosti na nutnosti celního odbavení a dalších vnějších okolností.

 

V pochybnostech vás můžeme kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabýváme.

 

Vlastnické právo ke zboží na vás jako Kupujícího přechází v okamžiku, kdy jsou splněny obě následující podmínky – je uhrazena celá kupní cena a zboží jste převzali.

 

4. Kupní smlouva i VOP se uzavírají v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z naší strany a tyto VOP. Smlouvu archivujeme v elektronické podobě a není přístupná.

 

5.  UŽIVATELSKÝ ÚČET – Pokud se na webovém rozhraní zaregistrujete, obratem obdržíte na vámi zadaný mailový kontakt přístupové údaje pro přístup k uživatelskému účtu. Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako Kupující se zavazujete udržovat vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení vašich povinností vyplývajících z kupní smlouvy nebo těchto VOP jsme oprávněni vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit. Nákup v eshopu je možné uskutečnit i bez registrace a založení uživatelského účtu, ale je možné, že se tím ochudíte o přístup k některým námi poskytovaným výhodám. Kupující s ID zaregistrovaní v eshopu mají přístupné i další funkce a informace ve svém uživatelském účtu oproti kupujícím bez ID (zejména mohou mít ve svém uživatelském účtu informace o stavu bodového konta a výši provizí, pokud je uplatňují v eshopu a funkci odpočtu těchto provizí).

 

IV.

Cena zboží a platba

1. CENA ZBOŽÍ – U jednotlivých položek zboží je na webovém rozhraní uvedena i jejich cena. Protože jako Prodávající jsme plátci daně z přidané hodnoty (DPH), jsou ceny uváděné na webovém rozhraní cenami včetně DPH. Ceny jsou platné po celou dobu, kdy jsou na webovém rozhraní uvedeny. Náklady na dopravu jsou uvedeny v čl. V. VOP. Konečná kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím než kliknete na tlačítko „Objednat” je již uvedena včetně dopravného a balného.

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO OBJEDNÁVKY ZE ZAHRANIČÍ (DO ZEMÍ EU): Od 1.7.2021 jsme při prodeji zboží na dálku do zemí EU koncovému spotřebiteli povinni připočítat k ceně zboží daň z přidané hodnoty dle sazby platné v dané cílové zemi. Proto se v těchto případech může výsledná cena lišit od ceny uvedené včetně DPH na stránkách eshopu. Při objednávce do košíku přidáváte jednotlivé položky zboží s cenami uvedenými na stránkách eshopu a až v okamžiku, kdy zadáte cílovou zemi, bude cena přepočítána se sazbou DPH tam platnou. Na Váš email pak přijde informace o přepočtu ceny na EUR a dále IBAN a SWIFT kódy jako podklady pro zadání platby.

 

 

2. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u zboží v okamžiku odeslání Vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání kupní smlouvy, pak nejsme povinni vám za takovou zjevně chybnou cenu zboží dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsme oprávněni od kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

 

3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsme povinni vám zboží dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny. Do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny zůstává zboží v našem vlastnictví.

 

4. ZPŮSOB PLATBY - Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

 • Bezhotovostně bankovním převodem na náš bankovní účet. Pokyny k platbě, obdržíte v mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a zboží co nejdříve expedováno. Při objednávkách do zemí EU prosím věnujte pozornost platebním údajům, které Vám přijdou do Vašeho emailu.
 • Bezhotovostně online platební kartou nebo tzv. rychlým online bankovním převodem prostřednictvím platebního portálu. Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY
 s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online 
 bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o. Tyto údaje s námi uvedená společnost nesdílí a nemáme k nim přístup.
 • V hotovosti na dobírku.
 • Vstupenky na školící a společenské akce lze hradit pouze bezhotovostní platbou, předem (před konáním akce).

Kupní cena se hradí v korunách českých nebo v EUR.

 

5. SPLATNOST KUPNÍ CENY

V případě bezhotovostního převodu bankovním převodem je kupní cena splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na náš bankovní účet. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby online platební kartou je kupní cena splatná okamžitě po objednání. Pokud není platba za objednané zboží uhrazena v době splatnosti, zasíláme o tom informační e-mail s upozorněním, že pokud nebude platba uskutečněna ani v náhradní lhůtě, bude objednávka stornována.

 

Po úhradě kupní ceny vám na váš e-mail zašleme fakturu – daňový doklad se všemi zákonnými náležitostmi. Faktura zároveň slouží i jako dodací doklad a doklad o záruce.

 

Od kupujícího nevyžadujeme platby zálohy za zboží. Ustanovení § 2119 odst.1 NOZ se nepoužije.

 

Zboží není možné hradit formou splátkového kalendáře.

 

V.

Dodací podmínky

A. Dodací podmínky zboží

1. ZPŮSOB DODÁNÍ ZBOŽÍ – Zboží dodáváme prostřednictvím přepravce na vámi uvedenou doručovací adresu. Způsob dodání (a tedy i přepravce) vyberete při objednávce z možností uvedených na webovém rozhraní. Pokud byste bezdůvodně odmítli převzít zboží, nepovažuje se v takovém případě naše povinnost dodat zboží za nesplněnou a není považována ani za odstoupení od smlouvy z vaší strany.

 

2. DODACÍ LHŮTA – Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu dopravy, zvoleném způsobu platby a na dostupnosti vybraného zboží. Zboží skladem připravíme k expedici (tj. předáváme přepravci) dodáváme do 7–10 dní po připsání kupní ceny na náš účet (anebo u dobírky po potvrzení přijetí objednávky), byť se snažíme o expedici do 3–4 pracovních dnů.

 

3. NÁKLADY NA DOPRAVU – Výše ceny za dodání zboží závisí na vámi zvoleném způsobu dodání a je uvedena na webovém rozhraní. Na webovém rozhraní bude uveden i případný limit objednávky, při jehož dosažení je doprava zdarma.

 

4. BALNÉ – Balné je již obsaženo v kupní ceně.

 

5. Pokud by bylo nutné z důvodů na vaší straně doručovat zboží opakovaně anebo jiným než objednaným způsobem, jste povinni nám uhradit náklady na opakované doručení nebo na doručení jiným způsobem, nebude-li mezi námi výslovně ujednáno jinak.

 

6. Při převzetí zboží si, prosím, vždy zkontrolujte neporušenost obalu zboží, a pokud zjistíte nedostatky, uplatněte je ihned u dopravce a kontaktujte nás (podrobnosti níže v části o uplatňování reklamace). Odmítnutí zásilky s poškozeným obalem se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí převzetí zboží. Naopak, pokud podpisem dodacího listu nebo soupisu balíků přepravce nebo obdobného dokumentu stvrdíte převzetí zboží, má se zato, že zboží bylo dodáno v neporušeném obalu a není možné již reklamovat zboží z důvodu porušení celistvosti obalu. Pro zajištění maximální péče při vychystávání a expedici zásilek externí společností je z procesu balení zboží a expedice pořizován kamerový záznam. Je tak možné dohledat, zda konkrétní zboží bylo do balíčku zařazeno a řešit případnou reklamaci na chybějící zboží.

 

7. Vyhrazujeme si právo upravit podrobněji podmínky Dodání zboží a dopravy v samostatném dokumentu.

 

B. Dodací podmínky seminářů a dalších vzdělávacích a „živých“ akcí

V nabídce eshopu jsou i vstupenky na školící a společenské akce týkající se především produktů tianDe, marketingu, osobního rozvoje a souvisejících témat. Dodací podmínky jsou proto také součástí těchto VOP.

 

1. ZPŮSOB DODÁNÍ – Vzdělávací akce bude dodána dle podmínek uvedených v popisu akce na webovém rozhraní, kde je uvedeno zejména místo a čas konání, obsah akce, osoba školitele. Kupující má právo absolvovat vzdělávací akci za podmínky řádné úhrady celé ceny za vzdělávací akci. Platba musí být vždy uskutečněna před začátkem akce a platit lze pouze bezhotovostně, a pouze na základě objednávky vstupenky přes eshop. Po úhradě vám e-mailem přijde potvrzení platby, nezasíláme vstupenku jako takovou. Prodávající je oprávněn změnit jednostranně podmínky vzdělávací akce např. osobu školitele, místo konání v rámci stejné obce/města, přičemž je povinen o tom Kupujícího vyrozumět. Závazky mezi Kupujícím a Prodávajícím tím nejsou dotčeny. Prodávající odpovídá za to, že změnou podmínek nebude dotčen účel akce. Vzdělávací akce se uskuteční pouze v případě, že si ji objedná a uhradí minimální počet zájemců stanovený Prodávajícím. Vyhrazujeme si právo zrušení vzdělávací akce při nižším počtu přihlášených či zásahu vyšší moci. V takovém případě všechny přihlášené účastníky budeme včas informovat.

 

2. MOŽNOST ÚČASTI NÁHRADNÍKA – Na vzdělávací akci je možné na místo Kupujícího vyslat náhradníka v případě, že se z vážných důvodů nemůže Kupující zúčastnit, v případě, že je to vzhledem k obsahu vzdělávací akce přípustné a možné.

 

3. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY A INFORMACE – Veškeré informace a jakékoliv písemné podklady, materiály, skripta, zvukové záznamy a nosiče, doporučení, techniky, údaje osobního charakteru a další metody předávané lektorem vedoucím akci jsou určeny pouze pro účely konkrétní vzdělávací akce a osobní potřebu jednotlivých Kupujících. Není dovoleno je bez jeho vědomí a písemného souhlasu jakkoliv sdělovat a předávat dál třetím osobám, upravovat, rozšiřovat a kopírovat je v celém či částečném rozsahu, používat k jakýmkoliv komerčním účelům či jinde publikovat.

 

4. ODPOVĚDNOST V PRŮBĚHU VZDĚLÁVACÍ AKCE – Kupující je v celém průběhu vzdělávací akce za sebe, svá rozhodnutí a své jednání vůči sobě i ostatním zcela odpovědný. Každý účastník vč. školitele vedoucího akci je odpovědný za případné škody způsobené sobě nebo dalším Kupujícím svým neuváženým či jiným chováním či za škody jím způsobené na majetku a zařízení prostor, jež užívá v průběhu konání vzdělávací akce.

 

5. MOŽNOST VYLOUČIT KUPUJÍCÍHO Z ÚČASTI – Kupující jsou povinni při účasti na vzdělávací akci nenarušovat její průběh. Prodávající nebo školitel je oprávněn Kupujícího vyloučit z účasti v případě, že Kupující nerespektoval tyto VOP a v důsledku toho jakkoliv poškodil obsah vzdělávací akce, ostatní Kupující či školitele anebo v případě, že bude průběh akce narušovat nevhodným chováním (tj. chováním proti pravidlům slušného soužití lidí např. opakované vyrušování, účast pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, urážky školitele či ostatních účastníků akce). V případě vyloučení Kupujícího ze vzdělávací akce nemá Kupující nárok na vrácení již zaplaceného kurzovného, a to ani jeho části.

 

6. STORNO PODMÍNKY – V případě, že by vzdělávací akce byla zrušena z důvodů na naší straně a vy jako Kupující jste již cenu hradili, obdržíte do 14 dnů ode dne, kdy bude rozhodnuto o zrušení akce, zpět celou zaplacenou částku, pokud se výslovně nedohodneme na použití platby na náhradní akci dle vašeho výběru či na jiném řešení. Nebude-li dohodnuto jinak, bude vám platba vrácena stejným způsobem, jako byla přijata. V případě, že se vzdělávací akce z důvodů nikoli na naší straně nezúčastníte, nevzniká vám právo na vrácení zaplacené ceny.

 

VI.

Odstoupení od kupní smlouvy

1. Spotřebitel má právo od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží. Je-li p ředmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží 14denní lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Pokud je předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží, běží 14denní lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. V této 14denní lhůtě  musí být odstoupení od kupní smlouvy odesláno mailem na info@kralovstvi-tiande.cz nebo odesláno poštou na naši adresu uvedenou v č l. II. odst. 1 VOP, případně na tuto adresu doručeno osobně či prostřednictvím jiné osoby. Odstoupit lze i vyplněním formuláře, který naleznete přímo na stránkách eshopu v sekci „Vše o nákupu“.

V případě použití vzorového formuláře vám bez zbytečného odkladu potvrdíme jeho přijetí. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.

 

2. Jako Kupující berete na vědomí, že ani spotřebitel nemůže mimo jiné odstoupit od smlouvy:

 • o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (vzhledem k tomu, že převážná část nabízeného zboží je kosmetika a doplňky stravy, upozorňujeme, že může jít o zboží, kde se uplatní toto ustanovení o nemožnosti odstoupení)
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů .

3.  Pokud jako Spotřebitel odstoupíte od smlouvy, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy nám zašlete zpět zboží, které jste od nás obdrželi dle této smlouvy. Při zasílání zboží zvolte doporučenou zásilku, nezasílejte zboží na dobírku. Náklady na vrácení zboží (poštovné) nesete sami. Tedy hradíte náklady na zaslání vraceného zboží od vás k nám. Zboží zašlete nepoškozené a neopotřebované, včetně všech součástí a příslušenstvím a případnými dárky, které jste spolu se zbožím od nás obdrželi, a je-li to možné, pak i v původním obalu. Doporučujeme vám zboží pojistit.

 

Ke zboží, prosím, připojte kopii dokladu o platbě, fakturu či dodací list nebo jiný doklad  či důkaz k prokázání, že se jedná o zboží u nás zakoupené ve lhůtě 14 dnů před odstoupením od smlouvy. Výrazně tím urychlíte vyřízení celé záležitosti. Samotné nepředložení těchto dokladů ovšem nebrání vyřízení vašeho odstoupení od smlouvy. Pokud jste již dříve tyto údaje nezaslali v samostatném oznámení o odstoupení od smlouvy (např. vyplněním ve vzorovém formuláři), připojte, prosím, i údaj o volbě způsobu vrácení peněz, pokud je nechcete vrátit stejným způsobem, jako jste platbu hradili.

 

4. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy dle odst. 1 vám vrátíme celou částku, kterou jste nám za zboží zaplatili. Nejsme však povinni vám peníze vrátit dříve, než nám zboží předáte zpět anebo prokážete, že jste nám zboží zpět odeslali. Pokud jste však při objednání zboží nezvolili nejlevnější způsob dodání zboží, dle zákona vám vrátíme částku odpovídající nejlevnějšímu nabízenému dodání zboží. Nejsme však povinni vám peníze vrátit dříve než nám zboží předáte zpět anebo prokážete, že jste nám zboží zpět odeslali. Peníze vám vrátíme stejným způsobem, jakým jste nám je uhradili (tj. např. bankovním převodem), leda byste souhlasili s jiným způsobem platby, se kterým by pro vás nebyly spojeny další náklady.

 

5. Vezmě te prosím na vědomí, že bude-li nám zboží vrácené poškozené, opotřebené nebo částečně spotřebované, vzniká nám nárok na náhradu újmy tím vzniklé a máme právo si tento nárok jednostranně započíst proti vašemu nároku na vrácení kupní ceny, a tedy v takovém případě bychom vám vrátili pouze rozdíl mezi kupní cenou (včetně nákladů na dopravu) a částkou odpovídající vzniklé újmě.

 

6. Vyhrazujeme právo od smlouvy odstoupit, pokud z důvodů  nikoli na naší straně není již mo žné zboží dodat (přestalo se vyrábět, nelze jej již dovézt či získat od dodavatele v běžné dodací lhůtě – viz  čl. III. odst. 3 VOP). Odstoupení v takovém případě nabývá účinnosti okamžikem, kdy vám jej doručíme na váš mailový kontakt nebo doručovací adresu. V případě, že jsme od vás obdrželi před naším odstoupením od smlouvy platbu, vrátíme vám ji do týdne od odstoupení od smlouvy, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak.

 

7. Kupující je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případech stanovených zákonem, kupní smlouvou a těmito VOP z důvodů v zákoně, smlouvě či VOP uvedených.

 

8. Je-li Vám společně  se zbožím poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů , pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni nám poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit.

 

VII.

Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.

 

2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.

 

3. Jako Prodávající vám odpovídáme, že zboží při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců  od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již  při převzetí. Spotřebiteli dále odpovídáme i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí zboží, není-li na zboží uvedeno jinak. Je-li zbožím věc podléhající rychlé zkáze, je na ní místo záruční doby vyznačena doba, po kterou lze věc použít (po tuto dobu je poskytována záruka za jakost).

 

4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady po opravě nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu věci za novou anebo od smlouvy odstoupit. V případě  odstranitelné vady na dosud nepoužitém zboží můžete požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny anebo, není-li to neúměrné, požadovat výměnu zboží za nové. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nové věci bez vad nebo na výměnu součásti či opravu věci, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě,  že bychom nebyli schopni vám novou věc bez vad dodat, vyměnit její součást nebo věc opravit, stejně tak i v případě, že bychom nezjednali nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.

 

5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím zboží věděli, že zboží má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na opotřebení zboží způsobené jeho užíváním, na vady způsobené nesprávným užíváním zboží, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním a uchováváním. U věcí prodávaných za nižší cenu, neodpovídáme za vadu, pro kterou byla sleva poskytnuta.

 

6. Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. O reklamaci nás můžete předem informovat i telefonicky nebo mailem na kontakty uvedené v čl. II. VOP. Reklamované zboží prosím doručte poštou či obdobným způsobem na naší adresu uvedenou v čl. II VOP. Uvítáme, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytneme písemné potvrzení.

 

7. Pokud je na základě vaší objednávky zboží dodáváno prostřednictvím dopravce, žádáme vás o kontrolu zásilky za přítomnosti dopravce a v případě zjištění poškození zásilky o reklamaci přímo u dopravce. Dopravce následně  sepíše s adresátem protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je nap. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: info@kralovstvi-tiande.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky dává prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou. Jak bylo již uvedeno výše, o balení a přípravě zásilky k expedici je pořizován kamerový  záznam a případné nesrovnalosti tak je možné dohledat a zjistit, zda ke konkrétnímu pochybení (tj. zejména nepřidání zboží do balíčku) vůbec došlo.

 

VIII.

Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

1. Máte-li k uzavřené kupní smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte nás prosím na adrese uvedené v  čl. II. VOP nebo na elektronické adrese: info@kralovstvi-tiande.cz

 

2. Podnikáme na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů  o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

 

3. Pokud mezi námi jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení sporů jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce: www.coi.cz, www.adr.coi.cz, e-mail: adr@coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

IX.

Závěrečná ustanovení

1. Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

 

2. Ochrana osobních údajů je  řešena samostatným dokumentem, který naleznete zde.

 

3. Vezměte prosím na vědomí, že jsme oprávněni tyto VOP jednostranně měnit, pro kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky. Tento text ve formátu PDF obdržíte v mailu potvrzujícím objednávku.

 

4. Tyto VOP jsou účinné od 1. 7. 2021.

Královské díky za tisíce vašich recenzí na Heurece

99%
zákazníků nás v dotazníku spokojenosti doporučuje na Heureka.cz. Celkem už máme přes 13 000 ověřených recenzí.
4.9 (z 5) je celkové hodnocení spokojenosti
Ověřeno zákazníky
Ověřeno zákazníky
Shop roku 2020 Shop roku 2020 Shop roku 2020 Shop roku 2019 Shop roku 2018
Cena SHOP ROKU pro TianDe

Královská pošta

Nenechte si ujít žádnou novinku, soutěž ani slevu.
Přihlaste se k odběru královské pošty.